۱۳۹۹ جمعه ۴ مهر
بخش پوست کودکان بیمارستان افضلی پور
بخش پوست کودکان بیمارستان افضلی پور
بخش پوست کودکان بیمارستان افضلی پور
بخش پوست کودکان بیمارستان افضلی پور
بخش پوست کودکان بیمارستان افضلی پور
بخش پوست کودکان بیمارستان افضلی پور
بخش پوست کودکان بیمارستان افضلی پور
بخش پوست کودکان بیمارستان افضلی پور - تجهیزات
بخش پوست کودکان بیمارستان افضلی پور
بخش پوست کودکان بیمارستان افضلی پور - تجهیزات
بخش پوست کودکان بیمارستان افضلی پور
بخش پوست کودکان بیمارستان افضلی پور