۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۹ دي
بخش های واحد پوست کودکان خدمات درمانی واحد پوست کودکان عکس کودک بخش پوست کودکان اورژانس بخش پوست کودکان بیمارستان افضلی پور اتاق بازی بخش کودکان بیمارستان افضلی پور تجهیزات بخش پوست کودکان بیمارستان افضلی پور
معرفی بیماریها توسط پزشکان